Waxing Menu

waxing_1_

Eyebrow wax/ shape – £10.00

1/2 leg wax – £15.00

Full leg wax – £25.00

Bikini   – £18.00

High bikini – £20.00

Brazilian – £28.00

Hollywood -£35.00

Full leg & Bikini – £38.00 (Save £5.00)

Full leg & High Bikini – £40.00 (Save £5.00)

Full leg & Brazilian – £48.00 (Save £5.00)

Full leg & Hollywood – £55.00 (Save £5.00)

Under arm – £12.00

1/2 arm – £12.00

Full arm – £18.00

Lip – £8.00

Chin – £8.00

Lip & chin – £14.00

WAXING SPECIAL

Includes: 1/2 Leg – High Bikini – Eyebrow – Under arm Wax – £50.00 (Save £7.00)

TEEN / STUDENT WAXING 

(Teen’s under 16’s / Students under 20’s Only)

Eye brow wax – £8.50

1/2 Leg – £12.00

Bikini – £15.00

High Bikini – £18.00

Under arm – £9.00

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s